Czym s? pliki Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania stron w Internecie. Dla Pa?stwa wygody u?ywa si? plikw Cookies m.in. po to, by dostosowa? serwis do potrzeb u?ytkownikw oraz w celach statystycznych. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny serwisu internetowego, z ktrego pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

Polityka plikw Cookie

I – Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

  1. Dostosowania zawarto?ci stron serwisu internetowego do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeglno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb,
  2. Tworzenia statystyk, ktre pomagaj? zrozumie?, w jaki sposb u?ytkownicy serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci,
  3. Utrzymania sesji u?ytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzi?ki ktrej u?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a,
  4. Dostarczania u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.
  5. Integracji serwisu z portalami spo?eczno?ciowymi

II – W ramach serwisu internetowego Fameks.eu mo?emy stosowa? nast?puj?ce rodzaje plikw cookies:

  1. Niezb?dne pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. Pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. Pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. Funkcjonalne pliki cookies, umo?liwiaj?ce zapami?tanie wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z ktrego pochodzi u?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.,
  5. Reklamowe pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

III – Poziom ochrony przed cookies mo?na ustawi? w swojej przegl?darce internetowej a? do ca?kowitego blokowania plikw cookies.

Zwi?ksza to poziom bezpiecze?stwa i ochrony danych, ale mo?e tak?e uniemo?liwia? niektre funkcje, np. zalogowanie si? na konto pocztowe.

Jak wy??czy? pliki cookie w przegl?darce ?